Všeobecné obchodné podmienky

Poskytovateľom služby SENICA BAJK je Sociálny podnik mesta Senica, s. r. o., obchodná spoločnosť založená podľa práva Slovenskej republiky, IČO: 53478495, DIČ: 2121384705, IČ DPH: SK2121384705, so sídlom: Štefánikova 1318/69A, 905 01  Senica, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 48142/T, telefónne číslo zákazníckej podpory: +421 915 244 244 (aktuálny čas dostupnosti zákazníckej podpory je uvedený na Webovom sídle), emailová adresa: info@senicabajk.sk (ďalej len „Poskytovateľ“). Poskytovateľ s cieľom poskytovania služby SENICA BAJK zabezpečuje správu systému služby SENICA BAJK (t. z. zabezpečuje funkčnosť softvéru), prevádzkuje a má právo dočasne užívať bicykle a stanovištia zapojené do služby SENICA BAJK (t. z. zabezpečuje funkčnosť hardvéru) a má právo prenechať Bicykle zapojené do Služby SENICA BAJK do dočasného užívania tretej osobe.

Vlastníkom zdieľaných bicyklov a technického vybavenia Staníc zapojených do služby SENICA BAJK je mesto Senica.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre užívanie zdieľaných bicyklov mesta Senica v rámci služby SENICA BAJK (ďalej len „Všeobecné podmienky“) upravujú podmienky užívania zdieľaných bicyklov vo vlastníctve mesta Senica, ktoré sú zapojené do služby SENICA BAJK prevádzkovanej Poskytovateľom iba pre územie mesta Senica.

Prihláste sa